Project Management
- Byggherreombud
- Prosjektledelse
- Prosjekteringsledelse
- Byggeledelse
- SHA
Search on ENSI
Search ENSI-web and in reports
Byggherrerådgivning og prosjektledelse - SHA-tjenester

ENSI kan tilby rådgivere med erfaring fra alle de tre rollene som er beskrevet i Byggherreforskriften:

 • byggherrens representant (BR)
 • koordinator for prosjekteringsfasen (KP)
 • koordinator for utførelsesfasen (KU)

Byggherreforskriften beskriver hvordan byggherren skal ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) gjennom prosjektering og gjennomføring av bygge- og anleggsarbeider.
Byggherren kan skriftlig avtale at en fysisk eller juridisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre konkrete plikter etter Byggherreforskriften (byggherrens representant). 
Dersom det er flere virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre, skal byggherren utpeke en koordinator for hele prosjektet eller en koordinator for prosjekteringsfasen (KP) og en koordinator for utførelsesfasen (KU).


De generelle plikter for byggherrens representant (BR) i henhold til Byggherreforskriftens § 5:

 • Under planlegging og prosjektering særlig ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved

          - de arkitektoniske, tekniske eller organisasjonsmessige valg som foretas;
          - å beskrive og ta hensyn til de risikoforholdene som har betydning for arbeidene som skal utføres;
          - at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner;

 • Under utførelsen av arbeidene, ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved å sørge for at virksomhetenes arbeid blir koordinert.
 • Videre sikre at pliktene som pålegges koordinatorene, de prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene i Byggherreforskriften blir gjennomført.

Videre skal BR påse at det utarbeides en SHA-plan som beskriver hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres.


KP - koordinering i prosjekteringsfasen omfatter:

 • å sørge for utarbeidelse og oppdatering av SHA-planen;
 • å koordinere prosjekteringen slik at hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt.

KU - koordineringen i utførelsesfasen omfatter:

 • å følge opp risikoforhold i byggherrens SHA-plan, oppdatere SHA-planen og bistår med sluttevaluering av prosjektet;
 • å følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner;
 • å følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø;
 • å koordinere arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert samarbeidet mellom arbeidsgivere og enmannsbedrifter;
 • å se til at arbeidsgiver følger opp at kravene gjennomføres;
 • å sørge for at det føres oversiktslister.