Project Management
- Byggherreombud
- Prosjektledelse
- Prosjekteringsledelse
- Byggeledelse
- SHA
Search on ENSI
Search ENSI-web and in reports
Byggherrerådgivning og prosjektledelse - Byggherreombud

Et byggherreombud er tiltakshavers profesjonelle representant i byggesaken. Byggherreombud sikrer at byggherren følger gjeldende lover, samt at byggverket tilfredsstiller gjeldende krav.

 

Byggherreombudet kan ha følgende sentrale oppgaver:

  • Utarbeide beskrivelse og tilbudsgrunnlag sammen med byggherre
  • Bistå eller gjennomføre konkurranse og kontrahering av entreprenører
  • Følge opp kontrakten under utførelse
  • Rådgi byggherre under utførelse
  • Økonomioppfølging og kontraktsadministrasjon
  • Påse at entreprenørene har et godt fungerende system for kvalitetssikring
  • Lede byggherremøter og særmøter
  • Ivareta byggherrens SHA-ansvar i henhold til Byggherreforskriften
  • Gjennomføre overtakelse
  • Påse korrekt og brukervennlig FDV-dokumentasjon